Jeugd & (vakantie)werk. Wat zijn de regels?

Geplaatst op: 19-07-2017

Jeugd & werken

Basis wetgeving jeugdigen

Vooral wat betreft de jeugd zijn er nogal wat zaken waarmee rekening dient te worden gehouden. Deze informatie is tot stand gekomen met behulp van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De wet maakt onderscheidt in kinderen en jeugdigen/ jongeren. Wettelijk ben je tot je 16e kind. 16 en 17-jarigen worden beschouwd als jeugd.

Vanwege de vele wettelijke regels zendt Allright Uitzendburo alleen jeugd vanaf 15 jaar uit!

Werken naast school

Wettelijk gezien mag jeugd vanaf 13 jaar (af en toe) werken in bijbaantjes of vakanties. De Arbeidsinspectie – die een onderdeel is van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – houdt in de gaten of werkgevers zich aan de wettelijk gestelde eisen houden. De volgende wetten zijn van belang:

 • De Arbeidstijdenwet; daarin staat aangegeven welke werktijden mogen worden gehanteerd en welke pauzes de werkgever verplicht is te bieden.
 • De Nadere Regeling Kinderarbeid; daarin speciaal regels voor kinderen en jeugd is opgenomen.
 • De Arbeidsomstandighedenwet; die heeft betrekking op welzijn, gezondheid en veiligheid van werknemers in hun arbeidssituatie.
 • Het Arbeidsomstandighedenbesluit; daarin staat aangegeven wat voor jongeren is verboden.

Let op!  Regels kunnen veranderen raadpleeg dus altijd www.szw.nl!

Welk werk mogen kinderen van 15 jaar doen?

Kinderen van 15 jaar mogen zelfstandig licht, niet-industrieel werk doen. Bijvoorbeeld vakken vullen in een supermarkt of reclamedrukwerk bezorgen. Er zijn ook werkzaamheden die 15-jarigen niet mogen doen. Zoals achter de kassa werken of te zware dingen tillen.

 Licht, niet-industrieel werk 15-jarigen

 • Kinderen van 15 jaar mogen licht, niet-industrieel werk doen:
 • Zij mogen lichte werkzaamheden in een winkel doen. Bijvoorbeeld vakken vullen of helpen bij het inpakken.
 • Zij mogen lichte werkzaamheden in de landbouw verrichten. Zoals groenten en fruit plukken, lichte oogstwerkzaamheden of kleine dieren voeren.
 • Zij mogen avondkranten en reclamedrukwerk bezorgen. Voor het bezorgen van ochtendkranten gelden extra regels.
 • Zij mogen lichte werkzaamheden op een manege, een camping of in een speeltuin doen. Andere voorbeelden zijn in een pretpark, een bowlingcentrum of in een museum.
 • Zij mogen (hulp)werkzaamheden in de horeca uitvoeren. Zoals helpen bij het bedienen in een kantine of restaurant. Als er alcohol wordt geschonken, mag een kind van 15 jaar daar niet werken.
 • Zij mogen meewerken aan een uitvoering. Bijvoorbeeld een modeshow lopen, toneelspelen of in een reclamespotje spelen.
 • Niet-industrieel werk betekent dat de kinderen niet mogen werken in een fabriek of met (of bij) machines.

 Verboden werkzaamheden 15-jarigen

Kinderen van 15 jaar mogen niet:

 • werken in een fabriek;
 • werken met of in de omgeving van machines;
 • werken met gevaarlijke en/of giftige stoffen;
 • dingen tillen die zwaarder zijn dan 10 kilo;
 • dingen duwen of trekken van meer dan 20 kilo;
 • achter de kassa werken;
 • vrachtwagens laden of lossen;
 • werken in de horeca als daar alcohol wordt geserveerd.

Uiteraard mogen kinderen van 15 jaar geen werk doen dat is verboden voor jongeren tot 18 jaar. Ook mogen zij geen werk doen dat jongeren van 16 en 17 jaar alleen onder deskundig toezicht mogen uitvoeren.

Hoeveel mogen kinderen van 15 jaar werken?

Kinderen van 15 jaar mogen buiten schooltijd en in de vakanties werken. Maar zij moeten zich aan de regels voor werktijden en rusttijden houden. Onder voorwaarden mogen zij op zondag werken. Voor 15-jarigen die geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld van de leerplicht gelden aparte regels. Zij mogen ook tijdens (een deel van de) schooltijd werken.

 Werktijden kinderen van 15 jaar

Kinderen van 15 mogen maximaal 5 dagen per week werken. Ze mogen per dag of week maar een maximum aantal uren werken. Daarbij maakt het verschil of ze leerplichtig zijn of (gedeeltelijk) zijn vrijgesteld van leerplicht.

Maximale werktijden 15-jarigen met leerplicht
maximum aantal werkuren per dag of week uren
per schooldag 2 uur
per niet-schooldag en vakantiedag 8 uur
per schoolweek 12 uur
per vakantieweek 40 uur

 

Maximale werktijden 15-jarigen met vrijstelling leerplicht
maximale werktijd per dag of week uren
per dag (inclusief schooltijd) 8 uur
per week (inclusief schooltijd) 40 uur

 Tijd op school telt ook als werktijd

Heeft een kind van 15 jaar (gedeeltelijke) vrijstelling van de leerplicht? Dan telt de tijd dat het kind op school is ook mee als arbeidstijd.

Werken tijdens vakantieweken

Kinderen van 15 jaar mogen maximaal 6 vakantieweken per jaar werken. Daarvan mogen zij maximaal 4 aaneengesloten weken  werken.

 Rust en pauze kinderen van 15 jaar

 Kinderen van 15 jaar hebben recht op een minimum aantal uren onafgebroken rust per dag. Zij hebben recht op een pauze als ze langer dan 4,5 uur op een dag werken.

Rusttijden 15-jarigen met en zonder leerplicht
rust en pauze leerplichtige kinderen kinderen zonder leerplicht
Minimum aantal uren rust per dag 12 uur 12 uur
In elk geval tussen 19.00 – 7.00 uur 19.00 – 7.00 uur
In vakanties tussen 21.00 – 7.00 uur 21.00 – 7.00 uur
Aaneengesloten pauze bij werktijd > 4,5 uur 30 minuten 30 minuten

 Voorwaarden werken op zondag

Kinderen van 15 jaar mogen alleen op zondag werken als:

 • het soort werk het nodig maakt en het in het arbeidscontract staat;
 • het door de bedrijfsomstandigheden nodig is en er overeenstemming is met de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of met de 15-jarige;
 • de ouders of verzorgers uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.
 • Verder gelden voor werken op zondag de volgende voorwaarden:
 • ten minste 5 vrije zondagen per 16 weken;

Welk werk mogen jongeren van 16 en 17 jaar doen?

 Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen, maar geen gevaarlijk werk. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen. Bovendien mag het werk hen niet verhinderen om naar school te gaan. Er zijn ook risicovolle werkzaamheden die zij wel mogen uitvoeren, maar dan alleen onder deskundig toezicht.

Risicovolle werkzaamheden onder toezicht 

 • Jongeren van 16 en 17 jaar mogen een aantal risicovolle werkzaamheden alleen onder deskundig toezicht uitvoeren. De toezichthouder moet zelf goed bekend zijn met dit werk. Ook moet de toezichthouder in de gaten houden of de jongere het werk goed doet. En of de jongere geen gevaar loopt of gevaarlijke situaties veroorzaakt.
 • Het gaat om de volgende werkzaamheden:
 • werken in een omgeving waar gevaar voor instorting bestaat;
 • werken aan of in de buurt van hoogspanningsleidingen;
 • werken met stoffen die kunnen ontploffen, irriterend of bijtend zijn;
 • werken met stoffen waarvan op de verpakking staat dat de stof schadelijk is, met de toevoeging ‘onherstelbare effecten niet uitgesloten’;
 • werken met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen;
 • werken aan of met kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met 1 of meer van deze gassen;
 • werken met artikelen die kunnen ontploffen, zoals vuurwerk;
 • het besturen van een trekker en het aan- of afkoppelen van aanhangwagens of werktuigen;
 • werken met wilde dieren, giftige dieren of andere dieren die gevaar opleveren;
 • dieren slachten in een slachthuis;
 • eentonig werk doen, waarvoor de werknemer per stuk krijgt betaald;
 • aan een machine of lopende band staan waarbij de werknemer niet zelf zijn werktempo kan bepalen.

Jongeren van 16 en 17 jaar met een trekkerrijbewijs mogen met een trekker de openbare weg op.

Verboden werkzaamheden voor jongeren van 16 en 17

Jongeren onder de 18 mogen bepaalde werkzaamheden niet doen. Het gaat om werk dat groot gevaar kan opleveren voor de veiligheid en de gezondheid van de jongere. Zo mogen zij bijvoorbeeld niet werken met giftige stoffen of in een lawaaiige omgeving.

Hoeveel mogen jongeren van 16 en 17 jaar werken?

 Jongeren van 16 en 17 jaar mogen gemiddeld 40 uur per week werken. De tijd die zij op school zijn telt ook mee als arbeidstijd. Jongeren van 16 en 17 mogen niet ’s nachts werken, oproepdiensten doen en overwerken. Ook hebben zij recht op extra rusttijden.

 Werktijden jongeren van 16 en 17 jaar

Tabel met werktijden jongeren van 16 en 17 jaar
Maximum arbeidstijd per Jongeren van 16 en 17 jaar
dienst 9 uur
week 45 uur
4 weken 160 uur (gemiddeld 40 uur per week)

Schooltijd telt ook mee als arbeidstijd.

 Rusttijden jongeren van 16 en 17 jaar

Tabel met rusttijden jongeren van 16 en 17 jaar
Rusttijden Jongeren van 16 en 17 jaar
minimum dagelijkse rust 12 uur
in elk geval tussen 23.00 – 6.00 uur
wekelijkse rust 36 uur per periode van 7 x 24 uur
aaneengesloten pauze bij werktijd van meer dan 4,5 uur half uur

 Pauzes

In een collectieve regeling kan worden afgesproken dat jongeren van 16 en 17 jaar in plaats van een half uur pauze, 2 pauzes van minimaal 15 minuten hebben.

 Werken op zondag

Werken op zondag is alleen toegestaan als aan de volgende 3 voorwaarden is voldaan. De aard van het werk maakt het nodig om op zondag te werken. Dit moet in het arbeidscontract staan. De omstandigheden in het bedrijf maken werken op zondag nodig. Er moet wel overeenstemming zijn met:

 • de ondernemingsraad, of
 • de personeelsvertegenwoordiging, of
 • betrokken werknemers.

De werknemers moeten individueel toestemmen met werken op zondag.

Per 52 weken moeten jongeren van 16 en 17 jaar minstens 13 zondagen vrij hebben. Zij mogen alleen minder zondagen per jaar vrij zijn als dat  in een collectief overleg is afgesproken.

Welk werk is verboden voor jongeren tot 18 jaar?

Jongeren die nog geen 18 jaar zijn, mogen een aantal werkzaamheden niet uitvoeren. Ze mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen of in een lawaaiige omgeving.

 Werken met giftige stoffen

Jongeren onder de 18 jaar mogen niet werken met stoffen die de volgende eigenschappen hebben:

 • giftig;
 • sensibiliserend (stoffen – ook wel allergenen genoemd – die bij herhaalde blootstelling kunnen leiden tot overgevoeligheid);
 • kankerverwekkend;
 • mutageen (stoffen die het DNA blijvend kunnen veranderen);
 • schadelijk voor de voortplanting (stoffen die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid of het ongeboren kind).

 Werken met bestrijdingsmiddelen

Jongeren mogen bijvoorbeeld niet werken met bestrijdingsmiddelen. Is een gewas met bestrijdingsmiddelen bespoten, dan mogen jongeren 14 dagen niet met dit gewas in aanraking komen. Ook mogen jongeren niet werken met of aan kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met daarin 1 of meer giftige stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen.

Op de verpakking van de stoffen horen gevaarsaanduidingen te staan.

Werken met gevaarlijke stoffen, virussen of bacteriën

Jongeren onder de 18 jaar mogen niet werken met:

 • stoffen die zich in het lichaam ophopen of slecht zijn voor de gezondheid;
 • biologische agentia (virussen, bacteriën die ernstige ziekten bij mensen kunnen veroorzaken).

Ook voor deze stoffen geldt dat jongeren niet mogen werken met of aan kuipen, bassins, leidingen of reservoirs met daarin een of meer gevaarlijke stoffen.

Op de verpakking van gevaarlijke stoffen horen gevaarsaanduidingen te staan.

Werken onder overdruk

Jongeren onder de 18 jaar mogen niet werken onder overdruk. Zij mogen dus niet duiken, werken in een caisson of in afgesloten ruimten.

Werken met straling

Jongeren tot 18 jaar mogen niet werken met toestellen die schadelijke niet-ioniserende elektromagnetische straling kunnen uitzenden. Voorbeelden zijn seal-apparatuur, lasers en radarinstallaties.

Werken op plekken met lawaai

Jongeren tot 18 jaar mogen niet werken op lawaaiige plekken. De dagelijkse blootstelling aan lawaai moet gemiddeld lager zijn dan 85 decibel. Ook met gehoorbeschermers mag het geluid deze grens niet bereiken.

Werken met trillingen

Jongeren onder 18 jaar mogen niet werken met apparatuur die zo trilt dat hun gezondheid gevaar loopt.

Nachtarbeid

Jongeren onder de 18 jaar mogen niet werken tussen 23.00 en 6.00 uur. Uitzonderingen zijn:

 • bij oefeningen van Defensie;
 • voor leerlingen in de binnenvaart;
 • voor leerling-broodbakkers en leerling-banketbakkers;
 • leerlingen in het bakkersbedrijf mogen om 4.00 uur ’s nachts beginnen als dat nodig is voor hun opleiding.

 Ouders en werkgever zijn verantwoordelijk

Werkgever én ouders of verzorgers zijn beiden verantwoordelijk voor de naleving van de regels voor kinderarbeid en jeugdarbeid. De Inspectie SZW kan hun een boete opleggen als deze regels niet worden nageleefd. Werkgever en ouders kunnen beiden strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Minimum lonen

Allright Uitzendburo betaalt haar uitzendkrachten het verdiende nettoloon. Het terugvorderen van de belasting kan de uitzendkracht doen aan de hand van een zogenaamd T-biljet dat is aan te vragen bij de belastingdienst.

Het gratis nummer van de belastingtelefoon is: 0800-0543.

Via de website www.szw.nl kunt u actuele informatie vinden over de minimum jeugdlonen. Deze lonen worden elk halfjaar herzien.

vakantiewerk jeugdigen alg. info

Contact

Schoolstraat 2d
3781 GD Voorthuizen
T. 055 - 578 79 77
F. 055 - 578 79 75
E. APELDOORN@ALLRIGHT.NL